Menu
logo bijeli
 
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

Nabava

Natječaji nabave

Natječaji

Otvoreni natječaji


Opći uvjeti:
- zdravstveni radnik visoke stručne spreme
- položen državni stručni ispit
- odobrenje za samostalni rad
- aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti presliku dokaza o ispunjavanju općih uvjeta za izbor pristupnika kako slijedi:

1. životopis,
2. domovnicu
3. diplomu medicinskog fakulteta
4. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
5. odobrenje za samostalan rad
6. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika
7. prijepis položenih ispita na studiju
8. presliku radne knjižice

Radi utvrđivanja mjerila za utvrđivanje redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju preslike slijedećih dokumenata:

- potvrdu o duljini trajanja studija
- potvrdu o prosjeku ocjena studija
- potvrdu o nagrada za vrijeme studija
- potvrdu o poslijediplomskom studiju: magisteriju/doktoratu
- potvrde o stručnim i znanstvenim aktivnostima
- popis objavljenih radova
- potvrdu o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
- potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
- radna knjižica ili potvrda o radnom iskustvu
- potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (ukoliko imaju takvu potvrdu)

Povjerenstvo za odabir pristupnika izvršite će bodovanje i usmeni razgovora samo sa pristupnikom koji je podnio potpunu dokumentaciju iz ovog natječaja.
Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da je potrebno, izvršit će se psihološko testiranje pristupnika.

Na razgovoru pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.
Izbor pristupnika utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju provedenog bodovanja i razgovora sa Povjerenstvom.

O terminu razgovora svaki kandidat se izvješćuje pisanim putem.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 15.12.2010. godine Zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2A, p.p. 129, poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“ .

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i naknadno pristigle prijave neće biti razmatrane.

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije zadržava pravo poništenja Natječaja.

Odluka o izboru specijalizante javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora sa pristupnicima natječaja.


Ravnatelj:
Ante Cvitković, dr.med.
spec. epidemiologije